สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ Professor Robert H. Grubbs, Nobel Laureate in Chemistry 2005

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ Professor Robert H. Grubbs, Nobel Laureate in Chemistry 2005 ท่านเป็น Nobel Laureate in Chemistry 2005 และเคยให้เกียรติเป็น Plenary Speaker แก่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry (8th ICGC)

Facebook
Twitter
LinkedIn