สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

             ในการนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ รศ. นฤมล เครือองอาจนุกูล เลขาธิการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และนางสาวการะเกด จันทรคุณ เจ้าหน้าที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

01

02 03

Facebook
Twitter
LinkedIn