สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 จัดโดยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 102 ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลดา พันธุ์สุขุมธนา รักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

Facebook
Twitter
LinkedIn