สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

พิธีรับ – มอบธงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

วันที่ 11 มีนาคม 2564  ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบ ธงเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2021  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์   อุปนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบธงเจ้าภาพต่อ ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์  ธีราทรง หัวหน้าภาควิชาเคมี

ณ ที่ทำการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 3 ห้อง 310 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022 จะเป็นการฉลองครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และใน ปี 2022 เป็นปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development)

Facebook
Twitter
LinkedIn