สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมี และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นประสบการณ์มากกว่า 8 ปี วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn