สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2021 (GWB 2021)” ภายใต้หัวข้อ “Empowering Diversity in Science”

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม “IUPAC Global Women’s Breakfast 2021 (GWB 2021)” ภายใต้หัวข้อ “Empowering Diversity in Science” ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งสมาคมเคมีในหลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดขึ้นพร้อมกัน โดยศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ที่ IUPAC ได้ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2011 ในโอกาสที่ครบรอบ 100 ปี ที่ มาดาม มารี คูรี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ตั้งแต่ปี 1911 และเป็นปีแห่งเคมีสากล (International Year of Chemistry 2011) โดยในปีนี้ประเทศไทยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในโอกาสนี้ทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ ได้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและนายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล IUPAC Distinguished Women in Chemistry 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเคมีสตรีที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในระดับโลก และเป็นการเชิดชูเกียรติสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยในฐานะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่วงการเคมีสากล

 

Facebook
Twitter
LinkedIn