สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.04 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017 ครั้งที่ 11 ซึ่งภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560

ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 ทั้ง 7 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1      CST Distinguished Chemist Award 2016 (สาขาเคมีวิเคราะห์)
ผู้ได้รับรางวัล     ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
หน่วยงาน        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 2      CST Distinguished Young Chemist Award 2016 (สาขาเคมีอนินทรีย์)
ผู้ได้รับรางวัล     รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
หน่วยงาน        มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทที่ 3      CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2016
ผู้ได้รับรางวัล     ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
หน่วยงาน        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 4      CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2016
ผู้ได้รับรางวัล     ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
หน่วยงาน        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 5      Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2016
ผู้ได้รับรางวัล     รองศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
หน่วยงาน        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 6      Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2016
ผู้ได้รับรางวัล     ดร.หาญชนะ เกตมาลา
หน่วยงาน        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 7      DOW-CST Award for Distinguished Secondary School Teacher in Science 2016
ผู้ได้รับรางวัล     นางสราญรมย์ ยิ่งสุข
หน่วยงาน        โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
Facebook
Twitter
LinkedIn