สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

หารือความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกกิตติคุณและที่ปรึกษา เข้าพบ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทยและปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCE 2024 และ ACC 2025 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกองเคมี ชั้น 5 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Facebook
Twitter
LinkedIn