สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี (วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559) ณ อาคารกฤษณา ชุติมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

Facebook
Twitter
LinkedIn