สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

เรียนเชิญ คุณครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โครงการห้องเรียนเคมีดาว

“ขอปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเต็มจำนวนแล้ว ”  และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเพื่อเข้าร่วมทดสอบระบบ(ยืนยัน) ก่อนจัดส่งชุดอุปกรณ์การทดลอง”

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้จัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีให้ได้มีการทดลองจริง โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

ปีการศึกษา 2563 นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังคงมุ่งเผยแพร่ความรู้ในการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้มีการอบรมเพื่อทดลองเคมีแบบย่อส่วนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 7 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้  จึงขอเรียนเชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น.

ครูที่สนใจสามารถยืนยันการเข้าร่วมการอบรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจิรพรรณ โทร. 02-6117656 , 093-9149361  หรือ doingscience[email protected]

(หมายเหตุ : การอบรมนี้สำหรับคุณครูที่ยังไม่่เคยผ่านการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในโครงการห้องเรียนเคมีดาวมาก่อน ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนจำนวน 4 การทดลองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

เงื่อนไข :

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมฯ (ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน) จะได้รับการยืนยนั สิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมฯ หลังจากได้รับอีเมล์ตอบกลับ
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ส าหรับใช้ในการอบรมฯ ตามเว็บไซต์ https://zoom.us/support/download และคู่มือการใช้งาน ดังไฟล์แนบ ข้อแนะน า ให้โหลดโปรแกรมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook เนื่องจากใช้เวลานานหากใช้ โทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจร้อน
  3. ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะต้องเข้าร่วมทดลองระบบ (ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563) เพื่อยืนยันก่อนการจัดส่งอุปกรณ์ไปตามที่อยู่ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้แจ้งไว้
  4. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถอบรมได้ตามวันและเวลาของกิจกรรม เพื่อได้รับการรับรองประกาศนียบัตรของหลักสูตรต่อไป
Facebook
Twitter
LinkedIn