สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ ธนาคารกรุงเทพ – การฝึกอบรมเคมีแบบย่อส่วน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศเวียดนามปี 1

 Bangkok Bank – Small Scale Chemistry  Training for High School Teachers in Vietnam

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมป์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้จัดการอบรมเคมีย่อส่วนแก่คุณครูมัธยมในประเทศเวียดนาม  (1st  BBL-CST Small Scale Chemistry Training for High School Teachers in Vietnam) โดยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ University of Science, Vietnam National University-HCM City, นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถของครูสอนมัธยม เพื่อให้มีประสบการณ์ในการใช้เทคนิคเคมีย่อส่วน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน และสร้างสรรค์การทดลองด้วยตัวของคุณครูเอง เพื่อนำไปสู่บทเรียนในห้องเรียน และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน และรักการเรียนวิทยาศาสตร์  ในโอกาสนี้ ในพิธีเปิดการอบรมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติจาก Mr.Natthapol Na Songkla, Deputy Consule General, The Royal Thai Consulate General (นายณัฐพล ณ สงขลา ), Dr. Diep Ngoc Suong, Secretary-General of Chemical Sciety of Ho Chi Minh City, Associate Professor Dr. Tran Triet,Vice-President of University of Science, Vietnam National University-HCM City, Mr. Thanabodee Setng-Adichaiwit, General Manager-Vietnam, Bangkok Bang in HCM City, และ Dean of Faculty of Science, University ohf Science และร่วมถ่ายภาพหมู่ กับวิทยากรจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ คุณครูมัธยม จำนวน 100 ท่าน และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพด้วย

การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งทาง Chemical Education in ASEAN ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินโครงการอบรมครูในต่างประเทศมากว่าสิบปี และได้อบรมครูในประเทศไทยปีละ 200 คน และขยายความร่วมมือไปยังประเทศพม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย อบรมครูมัธยมประเทศละ 100 ท่าน ต่อปี    เป็นเวลา 3 ปี และเริ่มในประเทศเวียดนามเป็นปีแรก และจะดำเนินการต่อเนื่องอีก 3 ปี เครือข่ายของคุณครูมัธยมทางเคมีย่อส่วนทั้งในประเทศและในอาเซียน นับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะยกระดับการสอนทางวิทยาศาสตร์ในอาเซียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn