สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อนิสิต/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (senior project) โดดเด่นในแต่ละปี เพื่อพิจารณารับ“รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563” เสนอชื่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม www. Scisoc.or.th หรือสอบถามได้ที่ e-mail :  [email protected]  โทรศัพท์  02-2185245,  02-2527987   Fax 02-2524516

 

Download โครงการ-Young-Rising-Stars-of-Science-Award-2020

Facebook
Twitter
LinkedIn