สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย Professor John C. Warner, President and Chief Technology Officer Warner Babcock Institute for Green Chemistry (LLC)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย Professor John C. Warner, President and Chief Technology Officer Warner Babcock Institute for Green Chemistry (LLC) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Green Chemistry: The Missing Elements
April 29, 2019
10.00-12.00
Room 1119, 11th Floor, Mahamakut Building,
Faculty of Science, Chulalongkorn University

Green Chemistry: Nature’s Molecular Mechanisms of Sustainability
May 1, 2019
14.00-16.00
Room 1119, 11th Floor, Mahamakut Building,
Faculty of Science, Chulalongkorn University

Facebook
Twitter
LinkedIn