สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมกิตติคุณและที่ปรึกษา สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ IUPAC Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering 2021 ในพิธีปิด IUPAC World Chemistry Congress 2021 ที่ Montreal, Canada เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn