สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทที่ 9 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn