สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ด้วยบริษัท Metrohm Siam Ltd.  ได้แจ้งความประสงค์กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย สนับสนุนรางวัล  CST Young Chemist Award 2019 เพิ่มเติม อีก 1 ประเภทรางวัล เพื่อกระตุ้นและให้กำลังใจกับนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพงานวิจัยต่อไป ดังนี้

ประเภทที่ 7 Metrohm-CST Young Chemist Award 2019

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

(หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)

  • เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท มีผลงานวิจัยส่วนหนึ่งจากโครงงานพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์โดดเด่นในสาขาเคมี
  • หรือจบการศึกษาในปี 2561 หรือ 2562
  • ผู้สมัครต้องแนบผลงานวิจัย ในรูปแบบบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ   1 หน้า A4  มีจำนวนไม่เกิน  500 คำ (ไม่เกิน 500 word essay)ในด้านเคมีวิเคราะห์ ด้านการไทเทรต หรือไอออนโครมาโทกราฟี หรือเคมีไฟฟ้า หรือสเปกโทร-สโกปี  หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมี และมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
  • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
  • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
  • ปิดรับสมัครวันที่ 11  พฤศจิกายน 2562   จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ปรากฏในอีเมลเป็นสำคัญ

การสมัคร ประเภทที่ 7

  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร
  • ส่งเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน
  • ส่งใบสมัคร และเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์ มายัง

รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล

เลขาธิการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1518  ถนนประชาราษฏร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

และโปรดส่งสำเนาเฉพาะใบสมัคร  ส่งมายังอีเมล [email protected] ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ใบสมัคร (MS Word) (PDF) 

Facebook
Twitter
LinkedIn