สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบในการประกวดโครงงาน DOW-CST Awards2018

***โปรดทราบ***

  • แต่ละทีม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก เพื่อความถูกต้อง สำหรับการลงทะเบียนและใบประกาศนียบัตร
  • เตรียมชุดการทดลองแบบย่อส่วน เพื่อนำเสนอต่อกรรมการ โดยมาลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07:30-08:30 น.
  • เตรียมชุดการทดลองแบบย่อส่วน รวมทั้งวัสดุ และสารเคมีในปริมาณที่เล็กน้อยเพียงพอต่อการนำเสนอต่อกรรมการ แต่ละทีมมีเวลานำเสนอ เป็นเวลาไม่เกิน8 นาที
  • ผู้เข้าประกวดโปรดแต่งกายสุภาพ นักเรียนแต่งกายตามยูนิฟอร์มของโรงเรียน
Facebook
Twitter
LinkedIn