สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

IUPAC 100 | 100th anniversary of IUPAC

Periodic Table of Younger Chemists. Co-sponsored by the International Younger Chemists Network (IYCN) @IUPAC #IUPAC100 #YoungerChemists. In celebration of the 100 th anniversary of IUPAC and the International Year of the Periodic Table, IUPAC and IYCN announce the creation of a Periodic Table of Younger Chemists. Beginning in July 2018 and ending in July 2019 at the World Chemistry Congress …

iupac.org

Facebook
Twitter
LinkedIn