สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปีพ.ศ.2561 พิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ประกาศสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 

หมายเหตุ  

  1. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2019 (PACCON 2019) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
  2. ด้วยคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ใน Abstract Book จึงขอความกรุณาทุกท่านที่ได้รับรางวัลช่วยดำเนินการ ดังนี้

2.1   จัดทำบทคัดย่อ ตามรูปแบบของการประชุม PACCON 2019   ตามไฟล์แนบ

2.2   จัดทำประวัติ พร้อมรูปถ่าย เพื่อแนะนำตัวท่านเป็นภาษาอังกฤษ ตามไฟล์แนบ

สำหรับข้อ 2.1 , 2.2   ขอให้ท่านช่วยส่งมาที่ Email : [email protected]  และ Email : [email protected] ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

  1. ช่วยจัดทำโปสเตอร์ ผลงานวิจัยของท่านตามที่ท่านได้รับรางวัล โดยระบุที่หัวโปสเตอร์ ตามประเภทรางวัลที่ท่านได้รับรางวัล โดยใช้ขนาดโปสเตอร์ตามรูปแบบของการประชุม PACCON 2019: Poster Size 120 cm (Height) by 90 centimeter (Width)

สำหรับข้อ 3 ขอให้ท่านส่งมาที่ Email : [email protected]  หรือ [email protected] ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562

ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะได้จัดส่งให้กับคณะกรรมการจัดการประชุม PACCON 2019  เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn