สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์วารสาร Synlett Issue 14 Volume 33 September 2022

วารสาร Synlett Issue 14 Volume 33 September 2022 (https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/issue/10.1055/s-012-54727) ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ได้รับรางวัล CST Distinguished Chemist award 2020 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็น Guest Editor หัวข้อ “Organic Chemistry in Thailand” โดยรวบรวมบทความผลงานวิจัยจำนวน 27 ผลงาน จากมหาวิทยาลัยไทย 12 สถาบัน จำแนกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ (1) Synthetic Methodology (2) Total Synthesis of Natural Products และ (3) Organic Material Chemistry

Facebook
Twitter
LinkedIn