สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Call for papers

ACCC9 is pleased to announce a special issue in Coordination Chemistry Reviews (Impact factor 24.933) and Polyhedron (Impact factor 3.052) open for anyone registered to present at ACCC9. Make sure that you register for the ACCC9 before 15 Jan 2024!

Please submit your work reviewing the latest findings in your area of coordination chemistry. More details see link below:

Call for papers – Coordination Chemistry Reviews | ScienceDirect.com by Elsevier

Submit to the special issue of Polyhedron and gain extra visibility for your research. More details click here

Call for papers – Polyhedron | ScienceDirect.com by Elsevier

Submission Open Date: Dec 1, 2023

Submission Deadline: Mar 15, 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn