สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Dow-CST Award 2018

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจำปี 2561

เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของอาจารย์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นให้ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)

Download รายละเอียด Dow-CST Award

Download Poster format Dow-CST Award 2018

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารอบในการประกวดโครงงาน

DOW-CST Awards2018 ที่นี่ !!


หมดเขตรับสมัคร Dow-CST Award 2018 ขอบพระคุณค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn