สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

e-Proceedings ของการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2024

e-Proceedings ของการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON2024) ดาวน์โหลดได้ที่ :

https://paccon2024.kasetsart.org/FILES/PACCON2024_Proceedings.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn