สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Green Chemistry Live and Online Postgraduate Summer School: Venice, Italy 4th – 10th July 2021

Deadline for applications: 1st of June 2021.

The School consists of 5 lecture days. The aim of the School is to disseminate good, advanced and basic chemical sciences and scientific know-how for students’ future professional careers.

Fee (tentatively):

– virtual: 60 € + VAT (If due)
– in person: 700 € + VAT (If due) (including accommodation, breakfast, and lunches for 5 days)

Scholarships for less advantaged countries

List of less advantaged countries [OECD] ; in addition to this list some other particular situation will be considered.
Deadline for scholarship applications: 15th March 2021.

Main topics will be:

Benign synthesis routes
Green catalysis
Alternative solvents
Renewable and green raw materials
Green chemistry for energy
Clean processes
Green Chemistry education

Organizers:

Pietro Tundo Chairman

Fabio Aricò

Aurelia Visa

Mirabbos Hojamberdiev

Info at: https://www.gssd-foundation.org

Facebook
Twitter
LinkedIn