สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

International Younger Chemists Network (IYCN)

IYCN established as a task force in Boston 2015 and officially launch in Brazil, July 2017. IYCN is a unified global network of young chemists working to establish a platform for chemists to communicate, mentor, and collaborate across the world.

Contact

e-mail : [email protected]

Website : http://iycnglobal.wixsite.com/iycn

IYCN Report

IYCN Newsletter Issue 4

Facebook
Twitter
LinkedIn