สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

IUPAC’s New Periodic Table Challenge!

Join us to celebrate the Periodic Table of Chemical Elements and discover the amazing world of chemical elements. You can see and play at the link below.

https://iupac.org/periodic-table-challenge/

PT Challenge merchandise is available on the IUPAC Shop

https://iupac.org/shop/

Twitter @iupac, #PeriodicTableChallenge

Facebook
Twitter
LinkedIn