สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการห้องเรียนเคมีดาว เปิดอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 9 อบรมออนไลน์ โดยใช้ Zoom Application

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัท ดูอิ้ง ไซเอนเซส จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่ออบรมการทดลองและเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริง โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ขจัดปัญหาอันตรายจากการทดลอง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 อบรมออนไลน์ โดยใช้ Zoom Application ในเวลา 08.30 – 16.30 น. จึงขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจและไม่เคยเข้าร่วมอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วนและครูที่ได้รับการคัดเลือกจากสพฐ. สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบ QR code ใบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ และกำหนดการของกิจกรรม.

QR code การสมัครเข้าร่วมโครงการ

Download : โครงการอบรมเคมีดาวรุ่น 9

Download : กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 9

Facebook
Twitter
LinkedIn