สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Women in Coordination Chemistry at ACCC9

Women in Coordination Chemistry at ACCC9, the 9th Asian Conference on Coordination Chemistry. Suranaree University of Technology (SUT), Chulalongkorn University and Chemical Society of Thailand (CST) hosted the ACCC9 on 19-22 February 2024 at the Berkeley Hotel in Bangkok. In this picture are the Plenary and Keynote speakers and the Rigaku-ACCC award winner.

Facebook
Twitter
LinkedIn